NOTEIKUMI

INTERAKTĪVĀ KAZINO UN TOTALIZATORA ORGANIZĒŠANAS NOTEIKUMI

 

1. Vispārējie noteikumi

1.1.         Termini

1.1.1.     Visiem šeit lietotajiem terminiem saskaņā ar  šiem Noteikumiem ir šāda nozīme:

 

o             „Kompānija” - SIA „JOKER LTD“, reģistrācijas numurs 40003266078, juridiskā adrese Katrīnas iela 12, Rīga, LV-1045.

o             „Vietne” - www.synottip.lv, interneta adrese, kur tiek organizētas azartspēles.

o             „Lietotājs” - klients, kurš ir reģistrējies Vietnē un izmanto tās pakalpojumus.

o             „Lietotājvārds” - Lietotāja izvēlēts vārds, izmantojot Kompānijas sniegtos pakalpojumus.

o             „Lietotāja profils“ – katram Lietotājam tā reģistrācijas brīdī tiek izveidots atsevišķs profils Vietnē. Lietotāja profils satur informāciju par Lietotāja personas datiem, Lietotāja kontaktinformāciju, Lietotāja bankas konta numuru, informāciju par Lietotāja dalībai totalizatorā reģistrētajiem kuponiem, veiktajām transakcijām un Laimestu vēsturi. Lietotāja profils satur Lietotāja kontu.

o             „Lietotāja konts” - Lietotāja profila sadaļa, kurā Lietotājs var uzglabāt limitētus naudas līdzekļus, izmantot tos Likmju veikšanā un saņemt Laimestus.

o             „Likme” - naudas summa, kuru spēlētājs, izmantojot savu Lietotāja kontu, iemaksā, apstiprinādams savu prognozi par viena vai vairāku notikumu iestāšanās varbūtību.

o             „Iemaksa” - naudas summa, kuru Lietotājs pārskaita uz Kompānijas bankas kontu un kuru vēlāk Kompānija pārvieto uz Lietotāja Kontu.

o             „Izmaksa” - naudas summa, kuru Lietotājs pieprasa kompānijai pārskaitīt no Lietotāja Konta uz savu reģistrācijas procesā norādīto bankas kontu.

o             „Maksimālā likmes noteikšanas metode”- ierobežojumi, maksimāli iespējamajām likmēm vai maksimālo kopējo likmju summai 24 stundu laikā.

o             “Kupons” – kompānijas sagatavots dokuments, kas apliecina Lietotāja veiktās likmes.

o             “Notikums” – prognozējami sporta, izklaides, politikas vai citi notikumi, uz kuriem var veikt Likmes.

o             “Koeficients” – noteikts skaitlis, kura reizinājums ar Likmi Uzvaras gadījumā veido Laimestu.

o             “Prognoze” – iespējamais notikuma iznākums.

o             “Likmes rezultāts” – oficiāli dokumentēts notikuma iznākums.

o             “Totalizators” –  azartspēle, kurā tās dalībnieks piedalās, veicot Likmi un izsakot Prognozi par viena vai vairāku Notikumu iestāšanos, iestāšanās iespējamību vai neiespējamību vai par jebko, kas var izrādīties patiess vai nepatiess, un iegūst Laimestu.

o             „Interaktīvā azartspēle“ - azartspēle, kurā spēlētājs var piedalīties, izmantojot interneta sakaru pakalpojumus.

o             “Uzvara” – Prognozes atbilstība Likmes rezultātam.

o             “Laimests” – konkrēta summa, kas ir Likmes summas reizinājums ar Koeficientu.

o             „Baņķieris“ – Prognoze, kas tiek ietverta visās Sistēmas grupās.

o             „Cashout“ – iespēja saņemt laimestu vai laimesta daļu pirms notikums ir noslēdzies.

 

1.1.2.     Šie Noteikumi regulē Kompānijas Vietnes pakalpojumu izmantošanas kārtību un tie attiecas uz visiem Lietotājiem. Turpmāk tekstā – Noteikumi.

1.1.3.     Kompānija nodrošina Interaktīvo azartspēļu pakalpojumus Vietnē.

1.1.4.     Vietnē Noteikumi ir tulkoti vairākās valodās, taču tikai Noteikumu versijai latviešu valodā ir juridisks spēks starp Lietotāju un Kompāniju. Pretrunu gadījumā starp Noteikumu versijām dažādās valodās tiks ņemti vērā Noteikumi latviešu valodā.

1.1.5.     Kompānija nav atbildīga par saistību neizpildi vai to nesavlaicīgu izpildi, ja to cēloņi ir nepārvaramas varas apstākļi (streiki, dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, epidēmijas, politiski lēmumi, normatīvo tiesību aktu izmaiņas u.tml.) vai jebkādi citi apstākļi kas iepriekš nebija zināmi un ko Kompānija saprātīgiem līdzekļiem nespēj kontrolēt vai novērst. Jebkurā no šādiem gadījumiem Kompānijai ir tiesības pilnībā pārtraukt vai uz laiku apturēt pakalpojuma sniegšanu.

1.1.6.     Kompānijas pakalpojuma pilnvērtīga saņemšana var būt atkarīga arī no integrētu trešo personu sniegtiem pakalpojumiem (piemēram, bet ne tikai bankas tehniskie risinājumi maksājumu veikšanai u.tml.), Gadījumos, kad pakalpojuma pārtraukums ir saistīts ar trešo pušu sniegto pakalpojumu pārtraukumu, Kompānija iespēju robežās risina situāciju, taču  Kompānija negarantē trešo pušu sniegto pakalpojumu nepārtrauktību. 

1.1.7.     Kompānija darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem. Visi strīdi, kas varētu būt saistīti ar šiem Noteikumiem, tiek risināti savstarpēji vienojoties. Ja savstarpēji vienojoties strīdu neizdodas atrisināt, tas risināms LR tiesā saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

1.1.8.     Sūdzības un pretenzijas Kompānija pieņem 30 dienu laikā no Likmes rezultāta paziņošanas dienas. Sūdzību var iesniegt: mutiski pa tālr. +371 67321251 darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:30;  rakstveidā, nosūtot elektroniski uz e-pastu joker@joker.lv; pa pastu nosūtot uz uzņēmuma biroju vai iesniedzot personīgi Katrīnas ielā 12, Rīgā, LV -  1045. Sūdzības tiek izskatītas un atbildes sniegtas 15 darba dienu laikā no to saņemšanas brīža.

1.1.9.     Kompānijas darbības atbilstību LR normatīvajiem tiesību aktiem kontrolē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, kas atrodas: Rīgā, Smilšu ielā 1, LV-1050, http://www.iaui.gov.lv/.

1.1.10.   Kompānija jebkurā brīdī var mainīt, labot vai papildināt Noteikumus, iepriekš izmaiņas apstiprinot  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā (turpmāk tekstā – Inspekcija). Izmaiņas stājas spēkā, kad Inspekcija tās ir apstiprinājusi un Noteikumu jaunā versija tiek publicēta Vietnē.

 

1.2.         Reģistrēšanās noteikumi

1.2.1.     Tikai reģistrēti Lietotāji drīkst izmantot Vietnes pakalpojumus.

1.2.2.     Lietotājs reģistrējoties norāda  šādu informāciju:

1.2.2.1. vārds;

1.2.2.2. uzvārds;

1.2.2.3. personas kods;

1.2.2.4. dzimšanas datums;

1.2.2.5. dzimums;

1.2.2.6. bankas un IBAN konta informācija;

1.2.2.7. deklarētās dzīvesvietas adrese, pasta indekss;

1.2.2.8. kontakttālrunis;

1.2.2.9. e-pasta adrese;

1.2.2.10. lietotājvārds un parole;

1.2.2.11.               maksimālā likmes noteikšanas metode;

1.2.2.12.               apstiprinājums, ka vēlas saņemt Kompānijas sūtītos informācijas, piedāvājuma un reklāmas e-pastus;

1.2.2.13.               apstiprinājums, ka Lietotājs ir vismaz 18 gadus vecs;

1.2.2.14.               apstiprinājums, ka Lietotājs ar Noteikumiem ir iepazinies, izpratis un piekrīt tiem.

1.2.3.     Reģistrējoties klientam jāveic sava personu apliecinoša dokumenta kopijas augšupielāde vai konta verifikācija ar SMART-ID pakalpojumu.

1.2.4.     Pēc reģistrācijas, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, Kompānija 3 (trīs) darba dienu laikā veic personas datu un vecuma pārbaudi. Ja Kompānijai rodas aizdomas par norādīto datu patiesumu, tā var pieprasīt papildus dokumentu kopijas, vai apliecinājumus un bankas konta izrakstu. Kā arī Kompānija var veikt papildus pārbaudes, lai pārliecinātos par  sniegtās informācijas un maksājumu datu patiesumu.

1.2.5.     Kompānija nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona ir uzzinājusi Lietotāja piekļuves pamatinformāciju un izmantojusi Lietotāja kontu.

1.2.6.     Lietotājam ir nekavējoties jāinformē Kompānija par savu personas datu, kas norādīti reģistrācijas brīdī, izmaiņām, kontaktinformācijas  un bankas konta maiņu.

1.2.7.     Reģistrēties, veikt Likmes un izmantot Vietnes pakalpojumus drīkst tikai personas, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu.

1.2.8.     Reģistrējot Lietotāja kontu, drīkst  norādīt tikai savus personas datus. Lietotāja kontu izmantot un likt Likmes drīkst tikai Lietotāja konta īpašnieks.

1.2.9.     Lietotājs nedrīkst izpaust Lietotāja konta piekļuves pamatinformāciju: Lietotājvārdu un Paroli, citām personām. Ja Lietotājam ir radušās aizdomas, ka trešajai personai ir piekļuve Lietotāja kontam, Lietotājs par to nekavējoties informē Kompāniju, nosūtot paziņojumu uz  info@synottip.lv, zvanot pa tālruni 20200693, vai informējot klientu atbalsta speciālistu Synottip live čatā. Ja Kompānijai rodas aizdomas, ka Lietotāja kontu izmanto trešā persona, Kompānijai  ir tiesības Lietotāja kontu „iesaldēt“,( t.i. uz laiku liegt Lietotāja konta darbību, līdz faktu un informācijas noskaidrošanai).

1.2.10.   Aizliegts likt Likmes trešo personu vārdā. Kompānija ir tiesīga šīs Likmes anulēt.

1.2.11.   Kompānijai ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt papildus informāciju par Lietotāja identitāti un veiktajiem darījumiem, Lietotāja spēlē izmantoto līdzekļu izcelsmi, lai pārliecinātos par Lietotāja reģistrēšanās procesā sniegto datu patiesumu. Tikmēr, kamēr Lietotājs neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, Kompānija ir tiesīga uz laiku liegt  Lietotāja konta darbību, līdz faktu un informācijas noskaidrošanai.

1.2.12.   Kompānija  ir tiesīga  atteikt jauna Lietotāja reģistrāciju, bloķēt vai slēgt Lietotāja kontu, nepaskaidrojot iemeslus.

1.2.13.   Viena persona nedrīkst reģistrēt vairāk par vienu Lietotāja kontu. Ja tiek konstatēts , ka Lietotājam ir vairāki Lietotāja konti un tie ir tikuši lietoti,  neievērojot Noteikumus vai limitus, Kompānija ir tiesīga bloķēt visus Lietotāja kontus un anulēt limitu pārsniedzošās Likmes vai arī visas Likmes un Laimestus.

1.2.14.   Katrai IP un mājsaimniecības adresei drīkst būt tikai viens Lietotāja konts, ja tie ir vairāki, tad par to jāziņo Kompānijai. Ja Kompānijai netiek par to paziņots, tā ir tiesīga anulēt daļu vai visas Likmes un Laimestus, kas ir veiktas no šīs adreses visiem Lietotāju kontiem.

1.2.15.   Lietotāja konta anulēšanas vai bloķēšanas gadījumā Kompānija patur tiesības līdzekļu izmaksu veikt tikai pēc klienta finanšu līdzekļu  izcelsmes konstatēšanas.

1.2.16.   Kompānija katram Lietotājam var uzstādīt, vai mainīt jebkādus limitus, nepaskaidrojot iemeslus, kā arī noteikt ierobežojumus attiecībā uz noteiktām spēlēm, piedāvājumiem vai pakalpojumiem

1.2.17. Kompānijai ir tiesības atsavināt Lietotāja kontā pieejamos līdzekļus un neatgriezieniski slēgt Lietotāja kontu, ja ir konstatēts, ka Lietotājs ir veicis krāpnieciskas darbības un izmantojis sistēmu (ieskaitot mašīnas, robotus, datorus, programmatūru vai jebkādu citu automatizētu sistēmu vai algoritmus) ar mērķi apiet Kompānijas izmantoto programmatūru un/vai mēģinātu traucēt Kompānijas pakalpojumu saņemšanai.

 

1.3.         Iemaksas noteikumi

1.3.1.     Lietotājs drīkst papildināt savu Lietotāja kontu, tikai  no sava vietnē reģistrētā  bankas konta vai maksājumu kartes kartes ar vienu no metodēm: internetbanka, maksājumu karte vai bankas pārskaitījums.

1.3.2.     Minimālā vienas Iemaksas summa ir 5 EUR (pieci eiro).

1.3.3.     Naudas līdzekļu plūsma notiek tikai eiro valūtā.

 

2.            Totalizatora likmju  noteikumi

2.1.         Notikumi un Likmju veikšana

2.1.1.     Kompānija publicē Likmes šādiem Notikumu veidiem:

2.1.1.1. sporta sacensības un sacīkstes;

2.1.1.2. citi Notikumi, kas izraisa sabiedrības interesi, ja Likmju veikšana nav pretrunā ar ētikas principiem.

2.1.2.     Kompānija galvenokārt publicē Likmju veikšanas iespējas:

2.1.2.1. Likmes veikšana ar diviem vai vairākiem iespējamiem rezultātiem;

2.1.3.     Kompānija publicē Likmes, balstoties uz oficiāliem sporta asociāciju, organizāciju, turnīru rīkotāju avotiem un citiem oficiāliem materiāliem.

2.1.4.     Neskaidrību vai Likmes neviennozīmīgas identifikācijas gadījumā, Lietotājam jāpieprasa papildus informācija Kompānijai pirms Likmes veikšanas. Sūdzības par nepareizu identifikāciju (identiski vārdi, neviennozīmīgas nominālvērtības, saīsinājumi, Likmes temata nepareiza interpretācija, u.c.) netiks ņemtas vērā pēc Likmes pieņemšanas.

2.1.5.     Kompānija publicē Likmes Vietnē.

2.1.6.     Kompānijai nav pienākums nodrošināt Lietotāju ar papildus informāciju par Notikumiem (informācija par neitrālu spēles segumu, virsmas tipu, savainojumiem utt.).

2.2.          Koeficienti

2.2.1.     Koeficientiem ir mainīgas vērtības. Kompānija pastāvīgi atjauno Koeficientus, balstoties uz Likmju individuālajiem rezultātiem, Likmju skaitu un veidu. Koeficientu izmaiņas neietekmē jau pieņemtās Likmes.

2.2.2.     Koeficienti tiek publicēti nepārtraukti. Koeficienti tiek reģistrēti Kompānijas centrālā datora atmiņā, kad Likme ir pieņemta un derīga.

2.2.3.     Pēc Likmes pieņemšanas, Kompānija izvieto reģistrētos Koeficientus centrālā datora atmiņā.

2.2.4.     Kompānija var procentuāli palielināt dažus Koeficientus, lai palielinātu interesi par Notikumiem. Kompānijai iepriekš publicē šos Notikumus un reģistrē tos Kompānijas datu bāzē. 

 

2.3.         Prognozes

2.3.1.     Kompānija publicē  iespējamos Notikumu iznākumus kā Prognozes (piemēram, Prognoze – mājinieku komandas uzvara). Kompānijai jāpublicē Likmju  Prognožu Koeficienti.

2.3.2.     Ja Notikuma iznākumu nevar noteikt, tad Prognoze tiek atcelta un Koeficientu pārvērš par 1.

2.3.3.     Dubultiespējas Prognoze – vairākas iespējamas Prognozes. Laimestu iegūst, kad vismaz viena no izvēlētajām Prognozēm sakrīt ar dubultiespējas Likmes rezultātu.

2.3.4.     Kompānija galvenokārt publicē šāda veida dubultiespējas Prognozes:

2.3.4.1. Dubultiespējas Likmju Prognoze uz diviem no trim Likmju rezultātiem (piemēram, mājinieku komandas uzvara vai neizšķirts);

2.3.4.2. Dubultiespējas Prognoze attiecībā uz Likmes rezultātu intervāliem ar skaitlisko vērtību (piemēram, no 1-ās līdz 5-ai vietai).

 

2.4.         Kombinēta likme

2.4.1.     Kombinēta likme – Likme uz diviem vai vairākiem, savstarpēji nesaistītiem Notikumiem.

2.4.2.     Prognozes neatkarību nosaka Kompānija, pieņemot Likmi. Gadījumā, ja Kompānija uzskata, ka Kombinēto likmi veido savstarpēji saistīti Notikumi, Likme var tikt atcelta. 

2.4.3.     Kombinētās likmes Laimests tiek noteikts, kad visi Kombinētas likmes rezultāti sakrīt ar Prognozi.

2.4.4.     Kombinētas likmes gala Koeficients ir identisks ar visu Prognožu Koeficientu reizinājumu Kuponā.

 

2.5.         Sistēma

2.5.1.     Sistēmas likme ir vairāku Likmju veikšanas veids vienā Kuponā. (Turpmāk “Sistēma”).

2.5.2.     Daļa Laimesta tiek iegūts, ja vismaz viena Prognoze no Sistēmas ir noteikta pareizi. Ja vairākas Prognozes ir precīzas, tad Laimesti summējas.

2.5.3.     Kompānija galvenokārt piedāvā Sistēmas no divām, trim, četrām un vairāk Prognozēm.

2.5.4.     Sistēmas likmē var pievienot līdz 20 Notikumiem. Pirmie 12 Notikumi sadalās pa grupām, nākamie automātiski kļūst par Baņķieriem.

 

2.6.         Likmju un Laimestu ierobežojumi

2.6.1.     Likmei uz vienu Kuponu vienmēr jābūt noapaļotai līdz eiro simtdaļai.

2.6.2.     Minimālā Kupona Likme ir  0,10 EUR.

2.6.3.     Laimests ir atkarīgs no Notikumu skaita vienā Kuponā.

 

Notikumu skaits Maksimālais laimests (€) Notikumu skaits Maksimālais laimests (€)
1-2 5000 19-22 120,000
3-5 20,000 23-28 125,000
6-9 40,000 29-35 130,000
10-14 70,000 36-50 150,000
15-18 100,000    

 

2.6.4.     Maksimālais Kupona Laimests ir  150 000 EUR. Ja Laimests pārsniedz šo summu, Kompānija izmaksā maksimālo pieļaujamo Laimestu 150 000 EUR apmērā.

2.6.5.     Kompānija var noteikt dažādus Likmju un Laimestu ierobežojumus attiecībā uz Likmju pieņemšanas īpašajām metodēm un Likmju veidiem.

 

2.7.         Likmju pieņemšana

2.7.1.     Interaktīvā totalizatora Likmes, tiek pieņemtas, izmantojot internetu, pamatojoties uz Lietotāja reģistrācijas datiem. 

2.7.2.     Lietotājam, lai veiktu Likmi, jāautorizējas sistēmā, izmantojot savu Lietotājvārdu. Pēc Lietotāja identitātes pārbaudes, Kompānija pieņem lēmumu par Likmes pieņemšanu vai noraidīšanu.

2.7.3.     Likmes veikšanas gaitā, Likme tiek apmaksāta no Lietotāja konta.

2.7.4.     Likme tiek pieņemta brīdī, kad tā tiek reģistrēta sistēmas datu bāzē.

2.7.5.     Lietotājs tiek informēts, ka Likme tiek pieņemta vai noraidīta Kompānijas Vietnē bez nepamatotas kavēšanās.

2.7.6.     Kompānija var apturēt jebkura veida Likmju pieņemšanu jebkurā laikā un aizliegt Kombinētās likmes vai citādi ierobežot dažas Likmju veikšanas iespējas (ierobežot Likmes summu, noteikt Laimestu ierobežojumus utt.). Turklāt Kompānija var noraidīt jebkuru Likmi.

2.7.7.     Likmes uz konkrētajiem Likmju veidiem ir jāpieņem līdz Kompānijas noteiktam termiņam; tomēr, ne vēlāk kā pirms Notikuma vai tās daļas (piem., periods/ puslaiks), uz kuru attiecas Likme, sākuma. Attiecībā uz Likmju veidiem, kas ir identificēti kā LIVE Likmes, Kompānija var pieņemt Likmes arī Notikuma norises laikā.

2.7.8.     Gadījumā, ja Lietotājs veic vairākas identiskas Likmes, šādas Likmes tiks apstrādātas kā viena Likme, ietverot Laimesta ierobežojumus, saskaņā ar šo Noteikumu 2.6.punktu.

2.7.9.     Ja radušās aizdomas par divu vai vairāku Lietotāju nelikumīgu vienošanos (tai skaitā, bet ne tikai  likmju veikšana uz viena un tā paša notikuma pretējiem vai dažādiem rezultātiem, lai nodrošinātu maksimālu personīgo finansiālo labumu) Kompānija var anulēt Likmi, laimestu vai neizmaksāt akcijas likmju atlīdzību. 

2.7.10.   Ja Lietotājs nav ievērojis Vietnes noteikumus un tādēļ  guvis laimestu vai citus labumus, Kompānija ir tiesīga „iesaldēt“ lietotāja kontu līdz lietas faktisko apstākļu noskaidrošanai vai Lietotāja kontu bloķēt.

2.7.11.   Kompānija var atcelt Likmi ja:

2.7.11.1.               Lietotājs neiesniedz nepieciešamos datus vai dati ir nekorekti;

2.7.11.2.               nav nodrošināta Likmes apmaksa;

2.7.11.3.               Likmju pieņemšanas laiks beidzies;

2.7.11.4.               Likmju pieņemšana konkrētajam Likmju veidam ir pārtraukta vai ierobežota.

2.7.12.   Gadījumā, ja Kompānija nespēj atcelt Likmi situācijā, kad tas ir obligāti jāizdara saskaņā ar:

2.7.12.1.               punktu 2.7.11.1. vai 2.7.11.2., - tādas likmes tiek atzītas par nederīgām un Likmes summa tiek atgriezta Lietotājam;

2.7.12.2.               punktu 2.7.11.3. vai 2.7.11.4. - Prognoze nav derīga, Likme atcelta;

2.7.12.3.               punktu 2.4.2. - Kompānija var pārvērst Koeficientus par 1 dažām Prognozēm, garantējot, ka Prognozes būs neatkarīgas.

2.7.13.   Kompānijai ir tiesības nepieņemt Likmi no personas, kura pārkāpj Noteikumus. Ja Likme ir apturēta nepārvaramas varas  apstākļu dēļ, Lietotājs nav tiesīgs prasīt kompensāciju par zaudējumiem vai izvirzīt citas prasības, kuras nav aprakstītas Noteikumos.

2.7.14.   Katram Lietotājam Lietotāja profilā ir pieejams veikto Likmju pārskats. Pārskatu var izmantot katrs Lietotājs Likmju monitoringam. 

2.7.15.   Domstarpību par pieņemtām Likmēm gadījumā, Kompānijas ieraksti tiek uzskatīti par  noteicošajiem.

2.7.16.   Dalība totalizatora spēlē tiek uzsākta tiklīdz Lietotājs ir uzlicis Likmi.

2.8.         LIVE Likmes

2.8.1.     Likmes, kuras pieņemtas pēc Notikumu sākuma, kā arī Notikumu gaitā tiek sauktas par LIVE Likmēm.

2.8.2.     Attiecībā uz iepriekš un konkrēti definētiem (LIVE) Likmju veidiem, Kompānija var pieņemt Likmes sacensību vai spēļu gaitā. Individuālo Prognožu Koeficienti tiek nepārtraukti pārskatīti un vienmēr ir spēkā brīdī, kad Likme ir pieņemta. Likme, kas satur vismaz vienu Prognozi, kas attiecas uz LIVE Notikumu, tiek uzskatīta par LIVE Likmi.

2.8.3.     LIVE sadaļā sniegtajiem laikiem un statistiskajai informācijai ir tikai informatīvs nolūks. Kompānija negarantē norādītās informācijas aktualitāti un precizitāti (piem., tekošos rezultātus) un šo informāciju nevar izmantot kā sūdzības pamatu.

 

2.9. Likmes uz spēlētājiem

2.9.1. Visas likmes, kas tiek veiktas pirms norises vietas maiņas, tiek anulētas.

2.9.2. Ja spēle sākas, bet tiek pārtraukta vai apturēta jebkurā laikā, pirms spēle sasniedz beigas un netiek atsākta 5 stundu laikā, visas likmes uz spēlētājiem  tiek anulētas.

2.9.3. Ja kāds no spēlētājiem, kurš ir izvēlēts kādam likmju veidam, nepiedalās spēlē, tad visas likmes uz šo spēlētāju  tiek anulētas.

2.9.4. Visas likmes uz spēlētājiem attiecās uz pilnu spēles laiku, ieskaitot papildlaiku, bet neieskaitot pēcspēles metienus.

2.9.5. Likmes uz spēlētājiem futbolā:

2.9.5.1. Ja kāds no spēlētājiem, kurš ir izvēlēts kādam likmju veidam, neuzsāk spēli, tad visas likmes uz šo spēlētāju  tiek anulētas.

2.9.5.2. Ja spēlētājs netiek iekļauts pamatsastāvā, visas likmes uz šo spēlētāju tiek  anulētas.

2.9.6. Likmes uz spēlētājiem hokejā:

2.9.6.1. Ja vārtsargs neuzsāk spēli, tad visas likmes uz šo spēlētāju  tiek anulētas.

2.9.7. Likmes uz spēlētājiem beisbolā:

2.9.7.1. Likmes uz spēlētājiem spēlē, kas tiek atzīmēta kā atlikta vai atcelta pirms plānotā sākuma laika paliek spēkā gaidīšanas statusā un  tiek aprēķināta, ja spēle sākas 48 stundu laikā pēc sākumā ieplānota laika.

2.9.7.2. Likmes uz spēlētājiem spēlē, kas tiek atzīmēta kā atlikta vai atcelta pirms plānotā sākuma laika un netiek atsākta 48 stundu laikā,  tiek  anulētas.

2.9.7.3. Ja spēle nesākas plānotajā laikā, visas saistītas likmes uz spēlētājiem joprojām  ir pieejamas automātiskai pārbaudei, ja vien spēle nesākas pēc vairāk kā 48 stundām pēc sākumā ieplānotā laika.

2.9.7.4. Visas likmes uz spēlētājiem iekļauj arī papildus īningus.

2.9.7.5. Ja spēlētājs netiek iekļauts pamatsastāvā, visas likmes uz šo spēlētāju tiek anulētas.

2.9.7.6. Spēlei jānotiek vismaz līdz 8 ½ īningam, lai likmes paliktu spēka. Pretējā gadījumā visas likmes uz spēlētājiem  tiek  anulētas

2.10.         CASHOUT funkcionalitāte

2.10.1. Kompānija piedāvā iespēju saņemt laimestu jeb cashout pirms notikums ir beidzies.

2.10.2. Minimālā Cashout summa ir 0.01 EUR.

2.10.3. Cashout summa var būt pieejama līdz notikuma noslēgšanas brīdim un var būt lielāka vai mazāka par likmes summu.

2.10.4. Kompānija nosaka cashout izmaksas procentus atkarībā no notikuma veida un likmes tipa.

2.10.5. Kompānija negarantē CASHOUT nepārtrauktu pieejamību visa notikuma garumā un var piedāvāt cashout funkcionalitāti tikai noteiktām likmēm.

2.10.6. Ja konkrētam notikumam ir pieejama cashout funkcija, lietotājs var to izmantot, nospiežot attiecīgo pogu.

2.10.7. Lietotājs nevar atcelt Cashout izmaksas pieteikumu. Pēc apstiprinājuma, cashout summa tiek ieskaitīta spēlētāja kontā un likmes statuss tiek nomainīts uz uzvarēto neatkarīgi no turpmākā notikuma rezultāta.

2.11.      Likmju rezultāti

2.11.1.   Pirms-spēles un LIVE  likmes tiek pieņemtas uz Notikuma pamatlaiku, ja piedāvājumā nav minēts savādāk. Likmes rezultāts tiek noteikts pēc Notikuma beigām (izņemot NBA un NFL notikumus), neatkarīgi no papildlaika, neizšķirta vai citām rezultātu papildus izmaiņām (atcelšana, atteikums vai diskvalifikācija). NBA un NFL notikumi tiks novērtēti notikuma gaitā, noslēdzoties attiecīgam likmju piedāvājumam. NBA un NFL notikumi tiks novērtēti notikuma gaitā, noslēdzoties attiecīgajam likmju piedāvājumam

2.11.2.   Ja Notikums nav noticis līdz galam paredzētājā laikā, izņemot Notikumus ar iepriekš noteiktu spēles laiku, rezultātu nosaka Notikumu rīkotāju vadība.

2.11.3.   Gadījumā, ja Notikums notiek pēc publicētā datuma, Kompānija patur tiesības atmaksāt pieņemtās Likmes. Ja Notikums notiek pirms publicētā datuma, tad pirms Notikuma Likmes, paliek spēkā.

2.11.4.   Likmes attiecībā uz personas vai komandas stāvokli, kas kaut kādu iemeslu dēļ nepiedalās Notikumā, nav spēkā. Gadījumā, ja persona vai komanda izstājās Notikuma gaitā, tad Likmes ir spēkā, bet Uzvara netiek noteikta.

2.11.5.   Gadījumā, ja vairākas Notikumā iesaistītas identiskas personas vai komandas ieņem identisku stāvokli, kas var ietekmēt Likmes Laimestu, tad attiecīgos Koeficientus jāizdala ar spēlētāju/ komandu skaitu.

2.11.6.   Nenozīmīgu kļūdu gadījumā, kuras ir radušās Kompānijas sistēmā (piemēram, drukas kļūdas dalībnieku, komandu un/ vai sacensību nosaukumos), Likme paliek spēkā, ja kļūda neattiecas uz Likmes materiālo vērtību un nemaldina Lietotāju.

2.11.7.   Likmes rezultāts tiek reģistrēts nekavējoties, pēc rezultāta publicēšanas, Kompānijas datu bāzē. Ja ir pamatotas aizdomas par notikuma leģitimitāti, Kompānija var atlikt rezultātu publiskošanu līdz mirklim, kad ir noskaidroti faktiskie apstākļi un aizdomas vairs nepastāv.

2.11.8.   Pēc Notikuma Likmju rezultātu reģistrēšanas Kompānijas datu bāzē, visas ar Notikumu saistītas Likmes tiek parasti novērtētas 12 (divpadsmit) stundu laikā, ja vien no Kompānijas neatkarīgu iemeslu dēļ neaizkavējas informācijas saņemšana no trešajām pusēm, kas veic likmju novērtēšanu.

2.11.9.   Kompānija publicē rezultātus tāpat kā Likmes. Kompānija nevar labot jau publicētus rezultātus, izņemot, ja rezultātā ir acīmredzama kļūda.

2.11.10.                Publicējot Notikumus, Kompānija var izmantot citu metodi, kā noteikt šī Notikuma uzvarētāju.

2.11.11.                Ja tiek publicēti dažādi Notikumu rezultāti, tad Kompānija izsludina rezultātu saskaņā ar 2.10.9. punktu.

2.11.12.                Prognoze nav spēkā ja:

2.11.12.1.             Likme ir publicēta ar kļūdu, kas ietekmē Likmes materiālo aspektu un maldina Lietotājus un, ja Likmes vērtības nonāk pretrunā pati ar sevi un ietekmē gala rezultātu;

2.11.12.2.             tehnisku vai citu iemeslu dēļ, vienkāršai Likmei tiek piedāvāti, tā sauktie, drošie Koeficienti, kas var ietekmēt Lietotāja Laimestu;

2.11.12.3.             Likme ir publicēta ar kļūdu Koeficientos, handikapa vai punktu limitiem. Kompānija var izlabot kļūdu bez aizkavējuma vai anulēt Prognozi;

2.11.12.4.             Koeficienti ir nepareizi atjaunoti tehnisku iemeslu dēļ;

2.11.12.5.             Notikums ir atcelts vai nav pabeigts, kā arī uz doto brīdi Likmes rezultāts nevar būt noteikts viennozīmīgi (piemēram, spēlē jau gūti 3 vārti un spēle joprojām notiek, tad saprotams, ka Likme virs/ zem 2.5 vārtiem tiks parasti novērtēta, bet Prognoze uz Likmi virs/ zem 3.5 vārtiem tiks anulēta);

2.11.12.6.             Notikums norit atšķirīgi no Kompānijas publicētajiem nosacījumiem (piemēram, cita mājinieku komanda, cits kalns izmantots tramplīnlēkšanai, nav notikušas visas spēles, nav nospēlēts uzvarai nepieciešamais setu skaits, papildus mainīts Notikuma temats);

2.11.12.7.             Notikums vai tā daļa (periods vai puslaiks) notika pirms Likme tika pieņemta;

2.11.12.8.             Spēle vai sacensības notika vēlāk nekā tas bija paredzēts, tad Kompānija patur tiesības atgriezt jebkuras Likmes līdz notikuma sākumam. 

2.11.13.                Ja Kombinācijā ir viena vai vairākas Prognozes saskaņā ar punktu 2.7.10.1. vai punktu 2.10.12., katra šāda veida Prognoze Kombinētajā likmē tiek atcelta; tas nozīmē, ka Koeficienti tiek pārvērsti par 1.

2.11.14.              Īpašie noteikumi:

2.11.14.1.             Beisbols: Ja mačs tiek pārcelts un nenotiek 48 stundu laikā kopš oficiālā mača sākuma laika, visas nenovērtētās likmes tiek atceltas.;

2.11.14.2.             Beisbols: Ja mačs tiek pārtraukts un netiek atsākts 48 stundu laikā kopš mača oficiālā sākuma laika, visas nenovērtētas likmes tiek atceltas. Visas novērtētas likmes paliek spēkā.

2.11.14.3.             Beisbols - likmes uz beisbolu tiek pieņemtas, iekļaujot papildlaiku t.i extra-īningu, izņemot gadījumus, kad tiek piedāvāts "0" jeb neizšķirts. Rezultāts tiek noteikts  pēc 9. īninga (8 ½ īnings, ja mājas komanda šajā brīdī ir vadībā)

2.11.14.4.             Labāks stāvoklis: Kompānija var publicēt Likmes uz spēlētāja labāku stāvokli sacensību gaitā. Ja dalībnieks ieņem klasificētu vietu, tad viņa stāvoklis ir labāks par dalībniekiem ar neklasificētām vietām. Likmi anulē ja:

2.11.14.4.1.         vismaz viens dalībnieks nepiedalās sacensībās;

2.11.14.4.2.         neviens no dalībniekiem neieņēma klasificētu vietu;

2.11.14.4.3.         abi dalībnieki ieņēma klasificētu vietu, un ir identiskā stāvoklī, un nav nosacījumu, kā noteikt neizšķirta uzvarētāju.

2.11.14.5.             Teniss: ja spēles segums ir citādāks, nekā minēts iepriekš, Likmes paliek spēkā.

2.11.14.6.             Teniss, galda teniss, badmintons, skvošs izstāšanās - pirms Notikuma Likmes: visas Likmes, kas pilnībā ir noslēgušās - tiks izvērtētas; visas Likmes, kuras nav pilnībā noslēgušās - tiks atceltas.

2.11.14.7.             Teniss, galda teniss, badmintons, skvošs izstāšanas - LIVE likmes: visas Likmes, kas pilnībā ir noslēgušās - tiks izvērtētas; visas Likmes, kuras nav pilnībā noslēgušās - tiks atceltas.

2.11.14.8.             Teniss – ja taibreiks/super taibreiks tiek izspēlēts pēdējā setā, tas tiek skaitīts kā 1 sets un 1 geims.

2.11.14.9.             Likmes, kas tiek liktas uz  iesistajiem vārtiem netiek ieskaitītas, ja  spēlētājs ir iesitis savos vārtos.

2.11.14.10.             Motosports: sacīkstes starts aiz drošības mašīnas neskaitās kā drošības mašīnas izmantošana sacīkstes gaitā.

2.11.14.11.          Futbols: Tiek uzskaitītas tikai tās kartiņas, kas tiek parādītas uz laukuma esošajiem spēlētājiem spēles laikā. (Kartiņas parādītas treneriem, personālam, rezerves spēlētājiem uz soliņa netiks skaitītas).

2.11.14.12.          Dzeltenā kartīte tiek skaitīta, ka 1 kartīte. Sarkanā vai dzeltenā -sarkanā kartīte tiek skaitīta kā divas kartītes.

2.11.14.13.          Ja mačs tiek pārtraukts un turpināsies 48 stundu laikā pēc pirmā kickoff, visas veiktās likmes tiek novērtētas atbilstoši rezultātam. Pretējā gadījumā likmes, kuras nevar tikt novērtētas, tiek atceltas.

2.11.14.14. Hokejs: likmēs uz rezultatīvāko spēlētāju papildlaikā gūtie vārti skaitās, bet pēcspēles metienu sērijā gūtie vārti – neskaitās.  Vārtu un punktu guvēju likmēs uz spēlētājiem -  skaitās papildlaikā gūtie vārti un spēles uzvarošais pēcspēles soda metiens.

2.11.12.15. Amerikāņu futbols: Apturētu vai atliktu maču gadījumā visas prognozes tiek atceltas, ja vien mačs neturpinās tajā pašā NFL nedēļas grafikā (ceturtdiena – trešdiena pēc vietējā stadiona laika).

3. Laimestu izmaksa

3.1.Uzvaras gadījumā Lietotājs ir tiesīgs saņemt Laimestu.

3.2.Laimests tiek pārskaitīts uz Lietotāja kontu pēc Likmes rezultātu publicēšanas, saskaņā ar šo Noteikumu  2.10. punktu bez nepamatotas kavēšanās.

3.3.Ja Laimests ir izmaksāts nepareizi, Kompānija ir tiesīga pārskaitīt kļūdaino summu no Lietotāja konta uz savu kontu. Ja Lietotāja kontā nav pietiekami daudz līdzekļu, lai atgrieztu nepareizi izmaksāto summu, Kompānija var pieprasīt Lietotājam atgriezt nepieciešamo summu. Lietotājam jāpārskaita nepamatoti saņemtā summa Kompānijas kontā bez aizkavēšanās.

3.4.Ja ir šaubas par Likmes pareizību un ir pamats uzskatīt, ka Likmes veikšanas procesā ir pārkāpti normatīvie tiesību  akti, vai Noteikumi, Kompānija ir tiesīga apturēt Laimesta izmaksu līdz pārliecinās par klienta veikto darbību tiesiskumu un atbilstību Noteikumiem.

3.5.Veicot izmaksu, nauda tiek atgriezta uz to pašu kredītiestādes kontu, no kura tā tika ieskaitīta un kurš tika norādīts reģistrējoties Vietnē. Ja Lietotājs pieprasa izmaksu, neapgrozot iemaksas summu, Kompānija patur tiesības ieturēt komisijas maksu par transakcijas apstrādi.

3.6.Gadījumā, ja Lietotājs izmanto līdzekļus, kuri tika ieskaitīti kļūdaini Lietotāja kontā, piemēram, nepareizs rezultāts vai Laimesta aprēķins, un Lietotājs veicis darbību ar to, piemēram, veicis izmaksu vai Likmi, un ja Lietotāja konts pēc kļūdas labojuma ir negatīvs, tad Lietotājam ir jāatmaksā kļūdaini saņemtā summa.

3.7.Laimestu:

3.7.1. kas nepārsniedz 720 EUR (septiņi simti divdesmit eiro) - izmaksā nekavējoties;

3.7.2. kas pārsniedz 720 EUR  (septiņi simti divdesmit), bet nepārsniedz 14 300 EUR (četrpadsmit tūkstoši trīs simti eiro) - izmaksā 24 stundu laikā;

3.7.3. kas pārsniedz 14 300  EUR (četrpadsmit tūkstoši trīs simti eiro) - izmaksā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos; pirmo maksājumu 30% apmērā no Laimesta izmaksā 15 dienu laikā, bet otro maksājumu 70% apmērā izmaksā ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

3.8. Kompānija ir tiesīga jebkādu šaubu gadījumā aizturēt laimesta izmaksu, līdz tiek gūts apstiprinājums par Lietotāja tiesībām saņemt laimestu. Lietotājam pēc Kompānijas pieprasījuma ir jāsniedz personu identificējoša informācija, personu apliecinoša dokumenta kopija vai cita pieprasītā informācija un dokumenti, lai Kompānija varētu pārliecināties, ka darījums nav aizdomīgs un nav saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu un atbilstoši  Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem var veikt tā izmaksu.